4 Grafer og funksjoner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 4

  • bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder
  • omforme en praktisk problemstilling til en likning, ulikhet eller et likningssystem, løse dette og vurdere gyldigheten av løsningen
  • gjøre rede for funksjonsbegrepet og tegne grafer ved å analysere funksjonsbegrepet
  • beregne nullpunkter, skjæringspunkter og gjennomsnittlig veksthastighet, finne tilnærmede verdier for momentan veksthastighet og gi noen praktiske tolkninger ved disse aspektene
  • lage og tolke funksjoner som beskriver praktiske problemstillinger, analysere empiriske funksjoner og finne uttrykk for en tilnærmet lineær funksjon