3 Formler og likninger

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 3

  • tolke, bearbeide og vurdere det matematiske innholdet i ulike tekster
  • bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemene fra ulike fag og samfunnsområder
  • regne med potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk, rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver, og bruke kvadratsetningene til å faktorisere algebraiske uttrykk
  • omforme en praktisk problemstilling til en likning, ulikhet eller et likningssystem, løse dette og vurdere gyldigheten av løsningen